Van de bestuurstafel

Posted on

Kort veslag 1e vergadering van het nieuwe bestuur ATV Castricum d.d. 21 maart 2018

Alle nieuw gekozen bestuursleden zijn op deze vergadering aanwezig:
De dames Petra van Hartskamp en Ans Martens, de heren Fred Bavius, Piet van Gelder, Rob Kolenbrander, Piet Koper en Ruud Pannekeet.

Nadat de nieuwe bestuursleden zich (voor zover noodzakelijk bleek) aan elkaar hebben voorgesteld wordt de 1e vergadering door Ruud Pannekeet (nieuwe voorzitter) geopend en de agenda vastgesteld;

• Notulen laatste vergadering vorig bestuur
• Ingekomen stukken
• Terugblik ALV 20 maart 2018
• Verdeling bestuursfuncties en portefeuilles
• Vergaderdata voor 2018
• Sluiting

Notulen laatste vergadering vorig bestuur
De notulen zijn nog niet gereed en worden in de volgende vergadering behandeld.

Ingekomen stukken
Van het lid van Egmond zijn voorafgaand aan de ALV van 20 maart j.l. een aantal e-mails ontvangen. Dhr van Egmond heeft zich als verhinderd voor deze ALV opgegeven.
Het nieuwe bestuur zal op een later tijdstip naar de heer van Egmond reageren.

Terugblik ALV 20 maart 2018
Ondanks een enkel incident tijdens het dankwoord gericht aan de niet aanwezige leden van het voormalige bestuur, is de algemene indruk dat we kunnen terug kijken op een vlot verlopen ALV. Hiervoor worden Ans Martens en Fred Bavius als oud bestuursleden gecomplimenteerd.
Verdeling bestuursfuncties en portefeuilles

Ruud Pannekeet voorzitter
Rob Kolenbrander secretaris
Fred Bavius penningmeester
Piet van Gelder vice voorzitter / contactpersoon winkel
Ans Martens 2e secretaris / ledenadministratie
Petra van Hartskamp communicatie
Piet Koper Contactpersoon en ondersteuning complexteams

Vergaderdata voor 2018
De definitieve data voor de vergadering van het bestuur worden in de volgende vergadering vastgesteld en via de website (agenda) bekend gemaakt.

Top

Was u te laat met het bestellen van pootaardappelen? Van de meeste soorten hebben wij nog voorraad. Verkrijgbaar in de tuinwinkel op complex Breedeweg op zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur. Sluiten