Toewijzing van een tuin

Posted on

Een nieuwe tuin? Een andere tuin? Een grotere tuin? Hoe werkt dat?

Het blijkt dat er misverstanden bestaan over de toewijzing van tuinen. Het bestuur streeft naar duidelijkheid en transparantie en heeft daarom op basis van het relevante artikel in het Huishoudelijk Reglement richtlijnen opgesteld voor de te volgen procedure.

De basis voor de procedure wordt gevormd door artikel 17 lid 1 van het Huishoudelijk Reglement: De toegelaten leden worden als kandidaat voor een tuin in volgorde van het toekennen van het lidmaatschap door het betreffende complexteam op een lijst geplaatst. Zij worden in volgorde van inschrijven opgeroepen bij het vrijkomen van een tuin. Hierbij wordt rekening gehouden met de eerder door betrokken leden aangegeven voorkeuren, zoals grootte en ligging van een tuin of later tijdstip van in gebruik nemen.

Een vrijkomende tuin dient op grond van voorgaand artikel te worden aangeboden aan leden op de wachtlijst van het betreffende complex in volgorde van aanmelding. Indien er geen wachtlijst is, of indien geen van de leden op die wachtlijst de betreffende tuin wil accepteren, mag die tuin door het bestuur, vertegenwoordigd door de ledenadministratie, worden toegewezen aan een andere gegadigde.

De wachtlijst is er niet uitsluitend voor nieuwe leden. Ook een lid dat reeds een tuin heeft, kan zich op een wachtlijst laten plaatsen om in aanmerking te komen voor een andere tuin, in de plaats van of naast de reeds gehuurde tuin. De volgorde wordt bepaald door de in de bevestiging opgenomen datum van plaatsing op de wachtlijst. Deze datum wordt in de ledenadministratie opgenomen. Bij de toewijzing van een tuin aan een lid op de wachtlijst vervalt diens plaats op de lijst. Hij of zij kan zich wel opnieuw op een wachtlijst laten plaatsen.

Informatie over vrijgekomen tuinen, zoals grootte, ligging en beplanting kunnen worden ingewonnen bij de complexleider. Toewijzing vindt plaats door de ledenadministratie namens het bestuur. Voor zover van toepassing vindt overname van een op de vrijgekomen  tuin aanwezige kas of broeibak plaats in overleg tussen de vertrekkende en de nieuwe huurder. Desgewenst kan hierin door de complexleider of het bestuur een bemiddelende rol worden gespeeld.

Informatie op de website over de wachtlijsten van de complexen en vrije tuinen zal regelmatig worden geactualiseerd en tevens gepubliceerd in Tuincomplex.

Laat een reactie achter

Top